Alla samlingar
Kvalificerade personaloptioner
Så ställer du ut aktier från ett kvalificerat personaloptionsprogram
Så ställer du ut aktier från ett kvalificerat personaloptionsprogram
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När ett optionsprogram för kvalificerade personaloptioner har löpt ut, är det dags att leverera aktierna. För det finns två alternativ:

1. En nyemission

2. Leverera aktier i form teckningsoptioner

Observera: Detta innebär en del saker man då måste ta hänsyn till. Läs därför denna text först och sedan länkar vi till generella texter för hur du genomför detta i StartupTools plattform efter vart och ett av alternativen.

UTGÅNGSPUNKT: OPTIONSAVTALET

Gå till “Incitamentsprogram” (1) och sedan "Kvalificerade personaloptioner” (2) och välj sedan det program det gäller (3)

Då öppnas en översikt och du kan som i bilden nedan, se:

  • Vilket pris per aktie som ska gälla (röd markering)

  • Första dag att teckna aktier (blå markering)

  • Sista dag att teckna aktier (blå markering)

Under informationen ovan, ser du vilka som tecknat sig för detta optionsprogram:

Längre ned på sidan hittar du deltagarna, och hur många aktier de har rätt att teckna var:

Observera: Att personer som erbjudits och accepterat de kvalificerade personaloptionerna också kan ha slutat hos bolaget. Därför behöver man även kontrollera om personerna som är listade här, fortfarande är anställda.

ALTERNATIVET NYEMISSION

Om aktierna ställs ut genom en nyemission gör man en helt vanlig riktad nyemission.

Några saker att tänka:

  1. Om bolaget är publikt så måste beslutet fattas på en bolagsstämma och där måste det gå igenom med minst 90 procent av rösterna av de aktieägare som är närvarande på stämman (alltså inte nödvändigtvis 90 procent av samtliga aktieägare). I ett publikt bolag kan man inte göra en riktad nyemission till personalen genom styrelsebeslut med bemyndigande.

  2. Om bolaget inte är publikt (dvs privat) och beslutet tas på en bolagsstämma så måste det tas med två tredje-dels majoritet eftersom emissionen är riktad.

Här finns en artikel som beskriver hur man gör.

ALTERNATIVET BEFINTLIGA TECKNINGSOPTIONER

Speciellt i publika bolag är det praktiskt att slippa hålla bolagsstämma för att leverera aktierna. Då kan man istället leverera aktierna genom att till optionsinnehavarna överlåta teckningsoptioner som bolaget själv äger. Optionsinnehavarna får teckningsoptionerna och använder dem omedelbart för att teckna aktier. Detta förutsätter givetvis att man redan har ställt ut teckningsoptionerna. Att teckna aktierna kräver då bara att

1. Optionsinnehavarna betalar in teckningskursen till bolaget

2. Banken ställer ut ett bankintyg på inbetalningen

3. Bolaget skickar in en underskriven blankett till Bolagsverket tillsammans med bankintyget.

VÄRT ATT VETA OM ATT STÄLLA UT TECKNINGSOPTIONER FÖR KVALIFICERADE PERSONALOPTIONER

En dom i högsta förvaltningsdomstolen slog i september 2020 fast att det är möjligt, till skillnad från vad Skatteverket tidigare hävdat, att bolaget som ställer ut personaloptionerna levererar aktierna i form av teckningsoptioner istället för aktier. Detta är en fördel i och med att det inte krävs något beslut vid en framtida bolagsstämma för att leverera aktierna. Istället gör bolaget så att det samtidigt som de kvalificerade personaloptionerna ställs ut, ställer ut lika många teckningsoptioner, med samma teckningskurs. Teckningsoptionerna ställer bolaget ut till sig självt och behåller dem tills det är dags att leverera aktier till innehavarna av de kvalificerade personaloptionerna. Istället för att ge aktier till optionsinnehavarna ger bolaget då teckningsoptioner, som optionsinnehavaren sedan direkt begär teckning för. Detta förfarande kräver bara att man fyller i en blankett och skickar in till Bolagsverket.

Utöver att det finns en prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen om detta så har även regeringen lagt ett förslag om ändring av reglerna för kvalificerade personaloptioner, som stadfäster detta förfarande.

Fick du svar på din fråga?